Fondets vedvarende formål er ifølge Fundatsens artikel 2:

 "Fondet skal, gennem sin årlige afkastning … vedvarende ud i fremtiden virke til støtte og fremme af almengavnlige formål, af erhvervsmæssig, social og human karakter som nedenfor nærmere udviklet i Artikel 4 c."

 

 Dette er nærmere udviklet i Fundatsens artikel 4c, hvis vedvarende del er sålydende:

 "Det i så henseende til rådighed stående beløb deles i to grupper, den ene gruppe, gruppe A, stor 3/4 (tre fjerdedele) af årsbeløbet, den anden gruppe, gruppe B, stor 1/4 (en fjerdedel) af årsbeløbet.

 

 Indenfor gruppe A ydes støtte til mænd og kvinder til fortsat uddannelse eller studier inden for merkantile, tekniske, maritime og landøkonomiske områder, eller til forberedelse af erhvervsvirksomhed, endvidere til videnskabelige studierejser og arbejder (derunder disputatser).

 

Inden for gruppe B er øjemedet af filantropisk natur til bedste for værdige og trængende mænd eller kvinder med dansk indfødsret, hvis arbejdsevne er nedsat af sygdom eller alderdom. Der skal tages særligt hensyn til personer, som har levet under bedre forhold, og til personer, som har drevet egen erhvervsvirksomhed, særlig handel, og da atter særlig handel med kul (eller som for kvinders vedkommende er døtre af eller har været gift med mænd, som har drevet sådan virksomhed).

 

Understøttelse kan gives i en enkelt situation eller for en enkelt periode eller som mere vedvarende hjælp, navnlig ved højere alder, i hvilket tilfælde den, der har fået tillagt en portion af legatet, som regel beholder den for livstid.

 

Hjælp ydet såvel under gruppe A som under B skal være pågældendes særeje. I øvrigt fastsætter bestyrelsen suverænt vilkår og former, bl.a. afgør den, om der skal indkaldes ansøgninger eller ej, om hjælpen ydes som lån eller som gave, om den skal udbetales i visse rater og lignende."

 

    Fondet kan således støtte to kategorier af modtagere, benævnt gruppe A og gruppe B, efter ansøgning og forudsat, at de til enhver tid fastsatte formelle ansøgningsbetingelser er opfyldte.

Gruppe A

Uddelinger til denne gruppe sker efter følgende retningslinjer:

Det primære fokus for støtte er personer på videregående uddannelser med et forretningsmæssigt sigte (så som stud.merc. m.v.), der skal studere et eller flere semestre i udlandet samt kandidater og andre mere etablerede personer, der søger yderligere uddannelse inde for disse rammer (så som en MBA i udlandet).

Gruppe B

For denne gruppe uddeles støtte efter følgende retningslinjer:

  • Der ydes støtte til ansøgere, der anses for at være værdige og trængende.
  • Hver enkelt ansøgers sygdomshistorie og økonomiske situation vurderes ud fra fundatsens anvisninger.
  • Normalt ydes støtten som engangsstøtte, men der kan i særlige tilfælde også ydes mere vedvarende støtte.

Uddelinger i regnskabsåret 2015

 

Der blev i årets løb uddelt kr. 1.708.000 til gruppe A og kr. 816.845 til gruppe B, i alt kr. 2.524.845 (2014: kr. 1.438.500).