Fondets vedvarende formål er ifølge Fundatsens artikel 2:

 “Fondet skal, gennem sin årlige afkastning … vedvarende ud i fremtiden virke til støtte og fremme af almengavnlige formål, af erhvervsmæssig, social og human karakter som nedenfor nærmere udviklet i Artikel 4 c.

Dette er nærmere udviklet i Fundatsens artikel 4c, hvis vedvarende del er sålydende:

 Det i så henseende til rådighed stående beløb deles i to grupper, den ene gruppe, gruppe A, stor 3/4 (tre fjerdedele) af årsbeløbet, den anden gruppe, gruppe B, stor 1/4 (en fjerdedel) af årsbeløbet.

Indenfor gruppe A ydes støtte til mænd og kvinder til fortsat uddannelse eller studier inden for merkantile, tekniske, maritime og landøkonomiske områder, eller til forberedelse af erhvervsvirksomhed, endvidere til videnskabelige studierejser og arbejder (derunder disputatser).

 Inden for gruppe B er øjemedet af filantropisk natur til bedste for værdige og trængende mænd eller kvinder med dansk indfødsret, hvis arbejdsevne er nedsat af sygdom eller alderdom. Der skal tages særligt hensyn til personer, som har levet under bedre forhold, og til personer, som har drevet egen erhvervsvirksomhed, særlig handel, og da atter særlig handel med kul (eller som for kvinders vedkommende er døtre af eller har været gift med mænd, som har drevet sådan virksomhed).

Understøttelse kan gives i en enkelt situation eller for en enkelt periode eller som mere vedvarende hjælp, navnlig ved højere alder, i hvilket tilfælde den, der har fået tillagt en portion af legatet, som regel beholder den for livstid.

 Hjælp ydet såvel under gruppe A som under B skal være pågældendes særeje. I øvrigt fastsætter bestyrelsen suverænt vilkår og former, bl.a. afgør den, om der skal indkaldes ansøgninger eller ej, om hjælpen ydes som lån eller som gave, om den skal udbetales i visse rater og lignende.

Fondet kan således støtte to kategorier af modtagere, benævnt gruppe A og gruppe B, efter ansøgning og forudsat, at de til enhver tid fastsatte formelle ansøgningsbetingelser er opfyldte.

Gruppe A

Uddelinger til denne gruppe sker fra 1. juli 2023 efter følgende retningslinjer:

Der ydes fortrinsvis støtte til

  • kandidater og andre mere etablerede personer inden for de merkantile, tekniske, maritime og landøkonomiske områder, der ønsker yderligere uddannelse i udlandet (f.eks. MBA eller post graduate eller lignende)
  • i særlige tilfælde også kandidater og andre mere etablerede personer på andre fagområder end de nævnte, herunder videnskabelige eller kulturelle, der ønsker yderligere uddannelse i udlandet med et tilstrækkeligt erhvervsmæssigt sigte.

Der ydes ikke støtte til bachelor- eller kandidatstuderende.


Gruppe B
For denne gruppe uddeles støtte efter følgende retningslinjer:
  • Der ydes støtte til ansøgere, der anses for at være værdige og trængende.
  • Hver enkelt ansøgers sygdomshistorie og økonomiske situation vurderes ud fra fundatsens anvisninger. Medicinsk dokumentation, som skal være i form af lægeerklæring, må maksimalt være 12 måneder gammelt.
  • Normalt ydes støtten som engangsstøtte, men der kan i særlige tilfælde også ydes mere vedvarende støtte.